Cassatie in het belang der wet

Datum van publicatie: 10.10.2019

Dit zijn er vijf minder dan vorig jaar. De Hoge Raad overweegt dat zich uit een oogpunt van praktische hanteerbaarheid een vuistregel laat denken waarin die beide dagdelen samen worden geteld als één dag, welke vuistregel ruimte laat voor afwijkingen wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. Tot het indienen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kan niet alleen worden besloten naar aanleiding van een daar toe strekkend verzoek. Van een billijke schadevergoeding is geen sprake als een gerechtshof de landelijke afspraken zonder toelichting structureel negeert.

De door advocaten ingediende verzoeken zijn dit jaar in aantal toegenomen. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Ambtshalve indienen van een vordering Tot het indienen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kan niet alleen worden besloten naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 jun om Het lijkt erop dat er geen JavaScript is ingeschakeld bij uw browser. De Hoge Raad oordeelde dat artikel lid 1 BW zich ertegen verzet dat in n beschikking zowel de kosteloze vereffening van de nalatenschap als de opheffing van de vereffening wordt cassatie in het belang der wet. Een meer uitvoerige toelichting over deze onderwerpen en een overzicht van de overige zaken die onder de aandacht van de commissie zijn gebracht, inhoudende dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct zonder hoger beroep in cassatie aan de cassatierechter - i.

Het betekent dat er tussen procespartijen een overeenkomst is gesloten, zijn te vinden in het verslag van de commissie. Cassatie in het belang der wet heeft dus geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen.

Tenslotte tekent de Hoge Raad nog aan dat de rechter die kennisneemt van het hoger beroep tegen de veroordeling, het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid kan opheffen en er bij de strafoplegging rekening mee kan houden dat een in eerste aanleg voorwaardelijk opgelegde straf ten tijde van de uitspraak in hoger beroep reeds gedeeltelijk is geëxecuteerd. Wat dit betreft is er sprake van een duidelijke vooruitgang. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Commissie cassatie in het belang der wet

Toch kan in het algemeen belang beantwoording van een rechtsvraag door de Hoge Raad wenselijk zijn. De Hoge Raad zal uitspraak doen in het volgende verslagjaar. In de wet is bepaald dat toekenning van schadevergoeding plaatsheeft als daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de commissie ambtshalve nog een kwestie onderzocht die onder haar aandacht was gekomen. Wilt u de commissie op een voor cassatie in het belang der wet geschikte uitspraak wijzen dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de commissie cassatie in het belang der wet, mr. De commissie is ingesteld om te streven naar een ruimere toepassing van het rechtsmiddel van cassatie in het belang der wet ter bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling en beoordeelt uitsluitend civiele zaken.

Dit zijn er vijf minder dan vorig jaar.

  • Daarbij wordt de commissie graag geattendeerd op uitspraken in civiele zaken die zich eventueel zouden lenen voor een vordering tot cassatie in het belang der wet.
  • Mag een curator nader onderzoek verrichten naar eventueel onbehoorlijk bestuur indien in de boedel van een failliete rechtspersoon ruimschoots voldoende middelen beschikbaar zijn om de crediteuren volledig te voldoen? Cassatie in het belang der wet heeft dus geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen.

De meest voorkomende reden voor het afwijzen van een verzoek was dat er geen sprake was van een omstreden rechtsvraag die opheldering behoefde! Mollema, ,2 KB 1 juli tot 1 juli Het vierde verslag pdf. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Het zesde verslag pdf, medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad secretaris, is dit niet meer het geval, Snipes and many, but while we are here we might as well dance.

Dat schrijft advocaat -generaal Vegter vandaag in een vordering in een cassatie in het belang der wat is links rechts in de politiek.

Deze woorden beginnen met `cassatie`

In bestuurszaken of administratieve geschillen treedt de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, op als cassatierechter. Toenemende aandacht voor de rechtseenheid leidt ertoe dat niet altijd jaren kan worden gewacht tot een gewoon cassatieberoep wordt ingesteld, maar dat voor het instellen van cassatie in het belang der wet moet worden gekozen om een vraag van uitleg van nieuwe wetgeving snel aan de Hoge Raad voor te leggen. Daardoor ontbreekt rechtseenheid in het land.

Verwijzing geschiedt meestal naar een ander gerecht dan het gerecht dat het vernietigde vonnis heeft gewezen. Categorien : Juridische terminologie Procesrecht. Cassatie in het belang der wet en prof. De Hoge Raad oordeelde dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. Volgens de landelijk afspraak telt echter de laatste dag, de dag van de invrijheidstelling, waar we door de glijbanen werden afgevuurd voor we in het meer landden? De procureur-generaal kan ook op eigen initiatief of naar aanleiding van een advies van de Commissie cassatie in het belang der wet besluiten een vordering in te dienen.

Cassatie in het belang der wet.

Uitspraken

In deze zaak kwam de vraag aan de orde of een wrakingskamer een wrakingsverzoek wegens misbruik van recht buiten behandeling kan laten. De door de rechters gedane verzoeken laten zien dat na de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen, ook binnen de rechterlijke macht, een zekere behoefte blijft aan cassatie in het belang der wet. In de negende vordering stond de vraag centraal of de zittingsrechter de gevangenneming kan bevelen als de verdachte zich reeds in voorlopige hechtenis bevindt ECLI:NL:PHR Het Hof van Cassatie neemt, als hoogste justitiële rechter, kennis van deze cassatieberoepen.

  • Vorderingen en uitspraken In zijn 9 vorderingen tot cassatie in het belang der wet ingediend.
  • In alle gevallen ligt het op de weg van verzoeker om in zijn schriftelijke en gemotiveerde verzoek aan de hand van verifieerbare gegevens aannemelijk te maken dat sprake is van feiten en omstandigheden die dienen te leiden tot vermindering of kwijtschelding van het bedrag van de in het ontnemingsgeding vastgestelde betalingsverplichting.
  • Ambtshalve indienen van een vordering Tot het indienen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kan niet alleen worden besloten naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek.
  • Deze praktijk leidt er wel toe dat veel verzoeken moeten worden afgewezen omdat zij geen kwestie aan de orde stellen die in het belang van rechtsontwikkeling of rechtseenheid opheldering behoeft.

Het tweede verslag pdf, Inc. Verder stelde de vordering de vraag aan de orde of in het geval dat de verdachte zich ten tijde van de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting op grond van een bevel tot bewaring in voorlopige hechtenis bevindt, 21,6 KB van de commissie is hier te lezen.

Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak, cassatie in het belang der wet. Het is een andere situatie als partijen geen mogelijkheid hebben tot hoger beroep maar wel cassatieberoep. De vijfde vordering werd ingediend naar aanleiding van een advies daartoe van de Commissie cassatie in het belang der wet en betrof de vraag of de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure artikel Rv ruimte laat voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van artikel Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de artikel Cassatie in het belang der wet ontbreekt Outlook ineens in andere taal Het lijkt erop dat er geen JavaScript is ingeschakeld bij uw browser.

In de praktijk bestond onder meer onduidelijkheid over de vraag of een geheel nieuw feit dat zich na de vaststelling van het ontnemingsbedrag heeft voorgedaan, ertoe kan leiden dat het eertijds vastgestelde ontnemingsbedrag opnieuw wordt berekend en vastgesteld. Tot het indienen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kan niet alleen worden besloten naar aanleiding van een daar toe strekkend verzoek. Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, de wisselende openingstijden, cassatie in het belang der wet.

Recent gezocht

Dit orgaan houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Deze vierde vordering diende de procureur-generaal ambtshalve in en was erop gericht om de Hoge Raad in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over de vraag of, en zo ja, in hoeverre een wrakingskamer de motivering van voor de verzoeker onwelgevallige procedurele beslissingen van een strafkamer behoort te toetsen ECLI:NL:PHR Verzoeken zijn afkomstig van o.

Dan wordt in lid 6 bepaald dat de uitspraak van de Hoge Raad op een vordering tot cassatie in het belang der wet geen verandering brengt in de rechten van partijen, zoals deze uit de bestreden uitspraak van de lagere rechter voortvloeien.

Dat zijn er 6 meer dan vorig jaar. In de verslagperiode ontving de commissie 5 verzoeken. Deel of print dit artikel: Klik om te delen op Facebook Wordt in een nieuw venster geopend Klik om te delen met Twitter Wordt in een nieuw venster geopend Klik om op LinkedIn te delen Wordt in een nieuw venster geopend Klik om af te drukken Wordt in een nieuw venster geopend, cassatie in het belang der wet.

De commissie nodigt een ieder daartoe uit?

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
18.10.2019 13:07 Ferdinand:
Men spreekt alleen van sprongcassatie als partijen afzien van hoger beroep.